<< nowsze | strona 1 2 3 4 5 6 7 8 | starsze >>

:: 2005-03-03 ::
temat: all in vain records!!!
Gor?ca wiadomo?? z ostatniej chwili, kt?r? trzymali?my w tajemnicy, bo nie wiadomo by?o jak si? potoczy, ale potoczu?o si? znakomicie.
All in vain wydali nam p?yt? i "Analiza pierwotna" doczeka?a si? premiery w formie CD.
Ekskluzywnie wydana p?ytka: 9 numerk?w!! Ju? jutro do nabycia w promocyjniej cenie: 10 z?!! Dost?pne b?d? te? ostatnie egzemplarze koszulek.
-- pan p. --
 
:: 2005-03-01 ::
temat: annalisa w Polskim Radio Szczecin
Dzi? o godz. 19.30 w audycji Stacja Szczecin G??wny na falach Polskiego Radia Szczecin 92 MHz pojawi? si? dwa utwory annalisy z "analizy pierwotnej", a tak?e kr?tka rozmowa z Jiloo.

Linki przydatne do ods?uchania radia przez internet:
Odwied? stron? Radia Szczecin
aby od?ucha? w WinAmp kliknij tutaj
aby od?ucha? w RealPlayer kliknij tutaj
-- anna L. --
 
:: 2005-02-07 ::
temat: koncert
W marcu (czwartego) zagramy w Szczecinie. Klub kontrasty, godzina 1900. Par? rzeczy si? nagromadzi?o. Ko?czymy nagrywanie, wi?c z pewno?ci? b?dzie mo?na us?ysze? par? nowo?ci, Greg w ko?cu przejdzie chrzest bojowy, bo jeszcze takowego w gruncie rzeczy nie mia?. Zapraszamy.
Odwied? SCK Kontrasty wirtualnie.
-- pan p. --
 
:: 2005-01-17 ::
temat: z powrotem przed mikrofonem
Gdy emocje sylwestrowe opad?y, pora by?a wr?ci? do pracy. Przyznam szczerze, ?e idzie to, mimo wszystko jednak, zgodnie z planem. Od samego pocz?tku wiadomo by?o, ?e nie nagramy tego w tydzie?. ?e, o ile nie ogranicza nas czas jaki sp?dzamy w studio, o tyle ogranicza nas czas jaki mo?emy temu przeznaczy?.
A jak jest? Lec? wokale, a w zesz?? sobot? zacz?li?my bas. Wokalnie jest tak, ?e mamy w zasadzie wszystkie kawa?ki rozgrzebane, ale ?adnego nie sko?czonego, gdzie? tak w po?owie jeste?my, jak s?dz?, bo z tym idzie co?kolwiek mozolnie. Chodzi przecie? o to, ?e ka?de s?owo, ka?d? g?osk? mo?na powiedzie? na milion sposob?w i problemem jest odnalezienie tego najlepszego. Powiem, ?e Jiloo zaskoczy? mnie totalnie podczas sesji do analizy pierwotnej, wi?c tym razem poprzeczka jest wysoko. Z basem powinno p?j?? ju? lepiej, ale Grze? to cz?owiek bardzo zaj?ty, a do tego dzieli obowi?zki mi?dzy dwie kapele, wi?c sami Pa?stwo widzicie. Z reszt?, co nagle, to po diable.
W tej chwili wst?pnie gotowy jest Mi?dzyczas. Jak powiedzia?, Weso?y brzmieniowo jest to kolejny krok milowy, teraz widz? b??dy jakie pope?ni?em przy realizacji pierwotnej", teraz tak nie zrobi? powiedzia? wczoraj.
W ko?cu jeste?my zadowoleni z blach i og?lnie b?bn?w, bas te? zabrzmia? na 5-, bo brakuje mu dolnego ?rodka - stwierdzi?o fachowe ucho Weso?ego.
Powoli te? wracamy do pr?bowania, bo mieli?my 2 miesi?ce przerwy, a jak si? ju? przestaniemy kaleczy? muz?, to zagramy co? w mie?cie.
-- pan p. --
 
:: 2005-01-05 ::
temat: doroczny raport ko?cowy
No to po raz wt?ry:

Lubi? takie podsumowania i plebiscyty, wi?c czemu nie mieliby?my sobie strzeli? w?asnego.

Zn?w postaram si? spr?bowa? spojrze? na ca?? rzecz obiektywnie, no albo przynajmniej udawa?, ?e tak patrz?.
B?d? si? te? rozdrabnia? momentami, i sypa? aluzjami, zatem lektura mo?e by? po pierwsze, lekko nu??ca, po drugie, zrozumia?a dla os?b dysponuj?cych odpowiednim ilorazem.

C??, w tym roku najwa?niejsz? by?a zasada ch?ci, czy te? raczej jej brak, czyli staropolskie nie chce misie, bo jak potwierdza rzeczywisto??, ch?? to rzecz najistotniejsza, bez niej ani rusz. Zum Beispiel: jak komu? si? nie chce gra?, to gra? przestanie, albo se znajdzie co? innego; lub te? prze?pi ca?? jesie? pr?b na fotelu, by nagle si? zerwa? i zmontowa? filmik w dwa dni, a inny zostawi?, by zarasta? kurzem. Albo inny ci powie, ?e ten kower jest s?aby i mu si? go gra? nie chce.
I co wtedy? Ano nic, to nie supermarket, ?e personel wymienia si? raz na kwarta?. Mo?na udzieli? reprymendy s?ownej i tyle. Zrozumie, czy nie, nic wi?cej zrobi? nie mo?na.


Rok zacz?li?my mieszanie, na pocz?tek pora?k? na zamku, a nast?pnie dla odmiany supporcik KN?-teraz mog? powiedzie?, ?e nerw?w by?o sporo, bo do ostatniej chwili nie wiadomo by?o, czy zagramy. Ale op?aca?o si?.
Ruszy?a te? jako? bodaj?e w lutym: annalisa.pl- a to ju? brzmi dumnie.
P??niej teledysk. Dobrze wysz?o. Ekipa TV7(Przemek, Grzegorz) strasznie nas zaskoczy?a, panowie mili, sympatyczni, a do tego, zrobili co? z niczego. Jak na pierwszy raz, jest po prostu d?i.
Latem Rockowa Lista i ocean polecia? na ca?y kraj, przez kilka ?adnych tygodni, i kto by si? spodziewa??
Pan Romek Jakubowski, powiedzia? te? par? mi?ych rzeczy na temat naszej skromnej dzia?alno?ci, co jest zdecydowanie pozytywnie wp?ywa na nastroje w zespole.
Jesieni? analiza pierwotna do zassania ze strony. Zatem nasz debiut, po prawie roku d?ubania; w tej kwestii: prawie jak gwiazdorzy zza oceanu. Tak swoj? drog?, to jeszcze nie koniec przyg?d z pierwotn?, ale o tym za chwil?.


To chyba najwi?ksze sukcesy tego roku. C??, a co posz?o ?rednio?- zapyta kto? z t?umu. No par? spraw z pewno?ci?.
Koncertowo, szczeg?lnie w drugie po?owie roku, by?o s?abo. Raz jeszcze: jak se po?cielesz, tak se pograsz, sami za?atwiamy koncerty, no i wida? z jakim skutkiem. Powod?w do zadowolenia nie ma, ale jest za to jak zwykle, mocne postanowienie na nowy rok.
Personalnie, pierwsza zmiana, na boisku na pozycji basowej, Ola zast?pi? Greg. Wi?cej na ten temat ju? by?o, wi?c teraz jedynie zaznacz? fakt. Z Olkiem si? nadal kumplujemy, a Greg si? zaaklimatyzowa? tak szybko, ?e a? trudno uwierzy?, ?e gra z nami 4 miesi?ce. A jak gra, to wszyscy wiedz?, a jak nie wiedz?, to us?ysz?.


Plany.
Obecnie, nagrywamy wokale na now? p?yt?. Du?o tego si? zebra?o, to idzie mozolnie. Ale ma?ymi kroczkami, wznosimy pomnik trwalszy ni? ze spi?u. No ok., ponios?o mnie lekko. Za dwa lata b?dzie gotowa.
W podobnym terminie, no mo?e nieco wcze?niej, pojawi si? limitowana edycja analizy pierwotnej. Pi?kne wydawnictwo, nowy mastering, prawdziwy bia?y kruk. Szczeg??y wkr?tce.
Chcemy te? zagra? co? w ko?cu porz?dnie w mie?cie niebawem. Bo gra? si? chce.
Poza tym, dalej cieszy? si? graniem, zabaw? w muzykowanie.
I tyle.
-- pan p. --
 
:: 2004-12-23 ::
temat: ?wi?ta.
Dobrze wi?c, niech ju? tak b?dzie, wyg?osz? teraz me...?wi?teczne or?dzie. Na te ?wi?ta i ca?y kolejny rok-ka?dy nast?pny jego dzie?, w imieniu koleg?w i w?asnym, chcieliby?my ?yczy? wszystkim odwiedzaj?cym nasz? stronk?, tego co w ?yciu najwa?niejsze, uniwersalne pi?kne, co stanowi o celowo?ci naszej egzystencji.
Bo w ko?cu, nawet najwi?ksze szatany na ?wi?ta staj? si? nieco spolegliwi. No chyba, ?e si? myl?;)

Korzystaj?c z okazji dodam, ?e gitarki na finiszu, a po ?wi?tach bierzemy si? za wokale, no i bas oczywi?cie.
-- pan p. --
 
:: 2004-12-13 ::
temat: nowe video & nowe foty
Jak nakazuje ju? tradycja, nasze sesje nagraniowe rejestrujemy na wideo. I tak uda?o nam si? sko?czy? nagrywanie perkusji i gitar Weso?ego i raczymy was pierwszym monta?em zdradzaj?cym tajniki naszej pracy w studio. ?ci?gajcie i ogl?dajcie :)
W ko?cu pojawi?a si? tak?e galeria zdj?? Grega (sory Grzesiu). Nie ma tego zbyt wiele, ale zagrali?my razem dopiero dwa koncerty i nie bylo zbyt wiele okazji do przy?apania go w obiektywie.
zobacz: video | fotki
-- jiloo --
 
:: 2004-12-09 ::
temat: Dimebag Darell R.I.P.
Wprost nie do uwierzenia jest to, co podaj?.
Czasami lepiej nic nie m?wi?...
Kr?l odszed?. Kr?lestwo zostaje.
Reverend, reverend,
Is this a conspiracy?
Crucified for no sins
No revenge... beneath me.
Lost within my plans for life,
It all seems so unreal.
Im a man cut in half in this world,
Left in my misery.
zobacz: CGM news | Damageplan
-- annalisa kru --
 
:: 2004-12-03 ::
temat: raport ze studia
B?bny sko?czone. Posz?o sprawnie i solidnie, bo Chudy, to zawodowy muzyk. No, w ko?cu otrzyma? nagrod?, za swoje granie kiedy? tam. Teraz czas gitar, na pierwszy ogie?- Weso?y i jego harce na gitarce. Zamotali?my nieco ze sprz?tem, buduj?c wie?? pod sam sufit, ale efekt tego s?ycha?: czysty hejwimetal z g?o?nik?w.

Jak to zwykle bywa, gdy wszystko idzie sprawnie, musi si? co? posypa?. Wczoraj mieli?my ma?e k?opoty techniczne i nic nie nagrali?my. Weso?y b?dzie wyst?powa? w telewizji w sobot? w godzinach wczesno wieczornych.
-- pan p. --
 
:: 2004-11-27 ::
temat: Gadu z Zespo?em
Chcesz zapyta? o now? p?yt? annalisy, dowiedzie? si? jak idzie nagrywanie, zaprosi? kt?rego? z nas na randk?: pisz ?mia?o na pytania odpowiada dr Zyga. Oto nasz numer GG: 5358760
-- dr Zyga --