<< nowsze | strona 1 2 3 4 5 6 7 8 | starsze >>

:: 2005-07-27 ::
temat: wakacje cz 2. - decyduj?ce starcie
No i jednak okazuje si?, ?e racj? maj? Ci z nas, kt?rzy twierdz?, i? wakacje to okres nie sprzyjaj?cy.
Nie pojawili?my si? na festiwalu w Olecku z powodu braku kontaktu z organizatorem. Przez co nie mogli?my si? wywiedzie? co i jak. Wiem, ?e by?y tam osoby, kt?re liczy?y, a wr?cz czeka?y na nasz wyst?p - przepraszamy!
Nie pojawimy si? tak?e w Gryficach, a to dlatego, ze pocz?tkowo by?a mowa o dacie 30 lipca (sobota). Ostatnio jednak si? okaza?o, ?e impreza jest dzie? wcze?niej. No i niefortunnie jeden z nas nie mo?e wtedy mie? wolnego dnia. Smutne.
Niby tak cicho, cicho, ale cho? nie koncertujemy to r??norakie prace s? w toku. Wkr?tce powinny si? na stronie pojawi? videoklipy z koncertu w Kontrastach. Obiecana ju? jaki? czas temu sesja foto mo?liwa dzi?ki sklepowi andegrand.pl. Pr?bka tego co was czeka, obok. A tak?e kilka innych mniej lub bardziej kosmetycznych zmian na stronie.
Poza tym pe?n? par? dzia?a Studio Annaliz. Ostatnio nagrywa?y u nas swoje materia?y Fear i Wooden Kimono.
-- jiloo --
 
:: 2005-07-07 ::
temat: Festiwal W?gorzewo oraz wakacyjne tematy
Niesety, z przyczyn od nas niezaleznych nie pojawialismy sie na koncercie ostaniej szansy do festiwalu W?gorzewo.
Tym razem chcemy aby wakacje cho? cz?sciowo by?y pracowite, wi?c dzia?a studio analiz, dzia?amy my, dzia?aj? go?cie.
-- pan p. --
 
:: 2005-06-22 ::
temat: koncertowo
wakacje zapowiadaj? si? sympatycznie koncertowo. Mi?o nam poinformowa?, ?e uda?o nam si? zakwalifikowa? na Festiwal Rockowy W?gorzewo Co prawda, to konkurs ostatniej szansy, a nie w?a?ciwe zmagania, ale i tak, werdyktem jury jeste?my w?r?d 60 czo?owych kapel w kraju.

Sprawd?:lajflajf
-- pan p. --
 
:: 2005-06-21 ::
temat: zaleglosci foto nadrobione...
W naszych galeriach pojawi?y sie wczoraj zaleg?e zdj?cia. Wreszcie zapomniana ju? prawie fotorelacja z koncertu na Tarasie. Klub zda?y? zamkn?? swe podwoje, a fotek nie by?o. Ale wreszcie s?. Specjalne podzi?kowania Riverro i Stolcoo.
W kwietniu tego roku odbyli?my sesj? foto. Jej efekty tak?e mo?na wreszcie podziwiac. Dodam tylko, ?e niedawno odbyli?my now? sesj? zdj?ciow? dzieki uprzejmo?ci sklepu Andegrand -- niebawem na stronie pojawi? si? jej efekty.
Mi?ego ogl?dania: koncert na Tarasie i Forest Session
-- jiloo --
 
:: 2005-05-30 ::
temat: koncerty dwa
24 czerwca w pi?tek o godz. 19.00. zagramy koncert w klubie Kontrasty. Tym razem zaprosili?my now? twarz na szczeci?skiej scenie Wooden Kimono, wi?c lekko nie b?dzie.
Odb?dzie si? on pod has?em "Ci??ki koniec roku", dla pryms?w przewidziano niespodzianki :D Przynie? ?wiadectwo z czerwonym paskiem i legitymacj?, a wchodzisz za po?ow? ceny :)
Potrzebujemy ludzi ch?tnych do pomocny przy koncercie w zamian za darmowe wej?cie, p?yt? lub koszulk?. Chodzi g?ownie o promotor?w i tragarzy ;)
Ch?tnych prosz? o kontakt na e-mail.
B?dziemy te? sprzedawa? koszulki i p?yt?.
Ju? niebawem na stronie pierwszy zwiastun.

Natomiast 25.06 zagramy w Bornym Sulinowie.

PS. Z przyczyn technicznych zesp?? nikt odwo?a? sw?j wyst?p.

Sprawdz to: wooden kimono
S?uchaj Radio ABC
-- pan p. --
 
:: 2005-05-09 ::
temat: p?yta
Kto? z ostatnio nagrywaj?cych w studiu analiz powiedzia?, ?e z w?asnym studiem jest ten problem, ?e cz?owiek traci poczucie czasu i wszystko zajmuje za d?ugo. ?wi?te s?owa, niby ka?dy chcia?, aby?my nagrali jak najszybciej, ale jako? si? to wszystko rozwlek?o.
Jednak sta?o si?. Powoli, bardzo powoli, z ogromnym op??nieniem, ale jest. Zacz??y kie?kowa? pierwsze d?wi?ki tego, co ma nadej??. Mo?e bez zb?dnych uniesie?, powiem tylko, ?e mamy gotowe dwie rzeczy: Niedoskona?o?? i Mi?dzyczas. W zamierzeniu na kolejnym wydawnictwie ma si? znale?? wi?cej ni? na pierwotnej, ale ile dok?adnie, to si? dopiero oka?e po miksie. Ca?o??...jaki? czas potem.
-- pan p. --
 
:: 2005-04-16 ::
temat: Studio annaliz.
Jako? tak si? sta?o, ?e od samego pocz?tku wyszli?my z za?o?enia, ?e zamiast wydawa? kas? na wynajem studia, b?dziemy inwestowa? we w?asny sprz?t. Par? sesji ju? za nami, zach?ceni ich efektem, postanowili?my wyj?? naprzeciw potrzebie. W mie?cie nie ma gdzie si? nagrywa?, bo zawsze co? tam jest nie tak jak nale?y. Ale zostawmy spraw? krytyki. Zapraszamy do wsp??pracy z nami. Zgodnie z nasza dewiz? support the undegrand w studiu analiz panuje mi?a, atmosfera a i cenowo jest przyst?pnie.
Odwied? Studio analiz
-- panp --
 
:: 2005-03-23 ::
temat: piek?o w radiu
W najbli?sz? noc z niedzieli na poniedzia?ek 28 marca o godzinie 0.06 podczas 79 wydania Rockowej Listy Przeboj?w Programu 1 Polskiego Radia, zostanie zaprezentowane Piek?o prawdy jako propozycja do listy. Nast?pnie g?osami internaut?w b?dzie mo?na go wprowadzi? na list?. Je?li bliska Ci jest muza Piek?a prawdy", zag?osuj. Za co serdeczne dzi?ki.
Odwied? Rockow? List? Przeboj?w Programu 1 Polskiego Radia.
-- pan p. --
 
:: 2005-03-06 ::
temat: annalisa w teamradio
Wiadomo?? z ostatniej chwili. Dzi? o godzinie 19.00 na antenie teamradia, b?dzie mo?na pos?ucha? o nas w audycji trasa66. Za? jutro o godzinie 22.00 rozmowa w audycji M?odzi Zdolni na falach tego? samego radia.

S?uchaj TEAMradio
Wiecej info o audycji na www.trasa66.prv.pl w dziale radio
-- pan p. --
 
:: 2005-03-05 ::
temat: po koncercie
No to tym razem, naprawd? nie wiem jak zacz??, ale skoro wczoraj podobno nie by?o s?ycha? wokali, a mnie zaatakowa?a infekcja gard?a, mo?e warto mie? bia?o na czarnym, co zosta?o powiedziane ze sceny. Plus dodatkowo wzbogaci? to o s?owo komentarza, bo emocje nie chc? opada?, wi?c b?dzie osobi?cie.
Boj? si? nast?pnego koncertu, bo poprzeczka zosta?a zawieszona tak wysoko, ?e b?dzie tu nam potrzeba Artura Partyki, aby przebi?, to co si? wczoraj sta?o. Ale co m?wi? zawieszona, Ty j? nam tam zawiesi?a?. Ty j? nam tam zawiesi?e?. Jak gram 13 lat, publika pierwszy raz ?piewa?a teksty na koncercie. A uczucie to jest wprost nie do opisania. W imieniu w?asnym i koleg?w, DZI?KUJ?!

Co do Zygi alias Zioma z Brod?. Zyga by? / jest / i b?dzie cz?onkiem annalisy, a jego rola w zespole jest tak samo wa?na i niepodwa?alna jak ka?dego innego. Amen.

Support the underground.
-- pan p. --