<< nowsze | strona 1 2 3 4 5 6 7 8 | starsze >>

:: 2007-02-22 ::
temat: czas albumu 36:19
Nagrywanie zako?czone. Brakuje jeszcze co prawda ostatecznego szlifu, ale mamy ju? list? kawa?k?w. Oto ona. W tej chwili zastanawiamy si? nad kolejno?ci? i jakim? ostatecznym szlifem, mo?e masteringiem. Plus ok?adka, itd. Zatem jeszcze troch?. Ale b?dzie. Teraz mog? to powiedzie? z ca?? stanowczo?ci?, psychoanaliza, ujrzy ?wiat?o dzienne.

1. We let ziro
2. Niedoskona?o?? cz. 1
3. Niedoskona?o?? cz. 2
4. Mi?dzyczas
5. Kr?l pik
6. Emtivi
7. Latarnia
8. Inaczej
9. Pan C.Z.
10. Dlamniemaszstajla
-- pan p. --
 
:: 2007-02-10 ::
temat: wysokie obcasy
Ech, jak to dobrze poczu? si? przez chwil? jak prawdziwa gwiazda rocka i poczyta? o sobie w prasie. Co prawda, rzecz dotyczy zwi?zku Jila i Kasi, no ale zawsze to nasza fanka i nasz wokalista. Nie jest te? prasa brukowa, a wysokie obcasy, ale za to zdj?cie na samej ok?adce.
Nie mniej jednak, ma?a rzecz a cieszy. Kupujesz wyborcz? otwierasz, a tam ups, znam t? pani? i tego pana te?. Doda? jeszcze, ?e oboje wyjechali na zas?u?one wczasy snowboardowe w Alpy i rzec mo?na: ech, te gwiazdy to maj? ?ycie. Dla ciekawych polecam zatem dzisiejsze wydanie wyborczej.
-- pan p. --
 
:: 2007-02-04 ::
temat: six again
No i sta?o si?. Annalisa zn?w w komplecie. Nie wiod?o nam si? ostatnio personalnie, ale wygl?da na to, ?e sytuacja si? ustabilizowa?a. Jiloo cho? w stolycy daj? absolutnie rad? na pr?bach, w ko?cu mamy XXI wiek. A now? postaci? w zespole jest Krzaku, kt?ry obs?uguje ni?sze cz?stotliwo?ci. W zasadzie Krzaku pojawi? si? zaraz po tym jak ukaza?o si? og?oszenie i ca?kowicie rozbi? konkurencj?. A by?o tak, ?e sp??ni?em si? nieco na pr?b?, a ch?opaki ju? si? podpinali. Krzaku zagra? par? d?wi?k?w, a wszystkim obecnym twarz rozpromieni? banan. Od razu by?o wiadomo, ?e takiego basisty nam trzeba. Z?apali?my ?wie?y oddech, kt?ry dodaje si?, bo zaczyna?o ju? by? duszno.
Krzaka zobaczy? b?dzie mo?na podczas karate metal party 30 marca w klubie kontrasty, oczywi?cie nie solo, a z nami.

-- pan p. --
 
:: 2007-01-18 ::
temat: jest d?i.
Jako? tak dobrze si? zaczyna ten nowy rok. W kontach bardzo przyjemnie si? zacz??o. Dostali?my te? kilka bardzo przyjemnych maili, sprzedali?my par? p?yt i zn?w krew zacz??a kr??y? szybciej. Dzi?ki za ka?de dobre s?owo.

W kwestii basu te? od razu z grubej rury. Obecnie jeste?my w trakcie przes?ucha?, jest paru ch?tnych do grania, no i przynajmniej wyb?r jaki? jest. Okaza?o si? te?, ?e jest kilka os?b rzetelnie wymiata na bas?wce;), wi?c mam nadziej?, ?e uporamy si? z tym szybciej, ni? z ostatni? zmian? personaln?.
-- pan p. --
 
:: 2007-01-11 ::
temat: reasumuj?c...
Kolejny rok, a my zdaje si?, nie ruszyli?my z miejscamchem porastam od st?p. No, ale dobrze, ?e tylko zdaje si?, cho? z pewno?ci? ten rok zaliczymy raczej do ?rednich.
Szkoda, ?e nie uda?o nam si? jednak zamkn?? kwestii zwi?zanej z psychoanaliz?, plan by?, aby zrobi? to w?a?nie w minionym roku. P?ki co, prace trwaj? i plan zosta? przesuni?ty na 2007. Plus do?o?yli?my plan nagrania czego? zupe?nie nowego jeszcze tej zimy.
Koncertowo nie by? to mo?e world tour, ale nie ukrywajmy, ?e mieli?my troch? problem?w personalnych. Kiedy kwestia wokalna wysz?a na prost?, bo w ko?cu uda?o si? pogodzi? lini? pr?b Szczecin-Warszawa, sta?o si? tak, ?e Greg nie gra ju? z nami, fani tego przystojniaka mog? go obejrze? i us?ysze? w angelreich.
A gdyby kto? chcia? pogra? na basie z nami, to zapraszamy. Zg?oszenia przyjmowane s? mailowo.

Za to, cieszy spory ruch w studio analiz, jaki nam si? na koniec roku zrobi?. Wychodzi z tego i tu pozwol? zaczerpn?? opinii klienta: kawa? niez?ego metalowego mi?cha. Nie ukrywam, ?e ambicj? nasz? jest studio, gdzie kapele znajd? rzetelne brzmienie za dobr? cen?.
Za? mnie osobi?cie najbardziej ciesz? nowe kostki, kt?re przyni?s? mi Miko?aj.
Gdyby kto? chcia? tak? rzecz, to zapraszam na koncert 14.01 w kontrastach podczas fina?u WO?P. Impreza zaczyna si? o 13.00, nas zaplanowana o 18.30. Wyst?pimy, niczym Black Sabbath, w oryginalnym sk?adzie.
-- pan p. --
 
:: 2006-12-24 ::
temat: merry christmas or whatever you celebrate.
lakonicznie b?dzie,ale i szczerze. Pokoju duszy, mi?o?ci i prawdziwych przyjaci??.
Zobacz:

?wi?teczna piosnka

-- annalisa --
 
:: 2006-12-07 ::
temat: ju? bli?ej ni? dalej
Psze Pa?stwa,
Z dum? informuj?, ?e prace na psychoanaliz? powoli zbli?aj? si? do ko?ca. Co prawda, optymi?ci my?leli, ?e ju? na ?wi?ta, ale jednak nie. P?ki co, zosta?y 2 kawa?ki do zmiksowania i je?li uda si? je zmiksowa? przed sesj?, to b?dzie sukces ogromy. A my po 2 latach, w ko?cu co? wydamy. Jak tylko si? z tym uporamy, zaczynamy now? sesj?. Tym razem jednak nauczeni do?wiadczeniem, rzucimy si? na mniejsz? ilo?? materia?u.
Kiedy? ju? zwraca?em si? z takim apelem i nic z tego nie wysz?o, ale jeszcze raz spr?buje.
Je?li czytaj? to osoby, obdarzone talentem malarskim, kt?re chcia?by nam zaprojektowa? ok?adk?, zapraszamy do wsp??pracy. Kontakt mailowy.
Koncertowo na razie cisza.
-- pan p. --
 
:: 2006-10-23 ::
temat: downhill party
No i uda?o si?. Jednak nast?pi atak na Stargard i to z podw?jn? si??, razem z kawaleri? pancern? z nikt. Miasta b?d? broni? lokalni w?odarze z doWnhiLL. Dodatkowy szturm przypuszcz? M?ody i konsternacja. Ca?o?? pod kryptonimem Downhill party. Miejsce akcji: stargardzki spichrz. Pocz?tek szturmu g.20.00. Walka do ostatniego obro?cy.
Posi?ki ze Szczecina, dojazd PKP, PKS albo wynaj?tym busem(co wydaje si? najbardziej rozs?dne, trzeba tylko zebra? dru?yna z?o?one z 8 za?ogant?w). Bior?c pod uwag? wysoko?? ceny w spichrzu, taki wyjazd mo?e kosztowa? tyle, co koncert w mie?cie, ale ile frajdy, walczy? na obcym terenie.Tutaj mo?na si? umawia?.
Zobacz:
downhill party
doWnhiLL
nikt
-- pan p. --
 
:: 2006-10-01 ::
temat: stargard odwo?any
organizator koncertu w Stargardzie skre?li? nas z listy, gdy? za du?o chieli?my kasy za granie. Zatem jeszcze nie tym razem.
-- pan p. --
 
:: 2006-09-25 ::
temat: mimo jesieni sezon og?rkowy trwa
S? tacy, co narzekaj?, ?e na stronie si? nic nie dzieje. I maj? racj?, sezon og?rkowy dogasa ostatkiem s?o?ca, niekt?rzy ostro wzi?li si? do pracy i nauki, a tu panie, nawet marnego njusa.
Zatem ju? nadrabiamy. Na pocz?tek rzecz mi?a koncert w stargardzkich Katakumbach. Po niezbyt udanym debiucie, ca?kiem dobrym drugim gigu(jak mawia bran?a), wracamy do Stargardu; pora na trzecie starcie. Mam nadziej?, ?e wszyscy w mie?cie nie wyjechali na wyspy i publiczno?? dopisze. Wi?cej info wkr?tce. Tymczasem zobacz koncerty i zapisz w kajecie dat?.
W studiu analiz du?y ruch si? zrobi? jako? po wakacjach. Po mi?ych i lirycznych d?wi?kach Seby z Fear, zawita? do nas Kojak. No i zrobi?o nam si? nieco pracy, kosztem pr?b.
Ale w?a?nie te? ostatnio, spotka?a nas mi?a wizyta. Ot??, kole?anki i koledzy Seby(nie tego z fear) postanowili urz?dzi? mu urodziny przy akompaniamencie annalisy. No i si? zgadali?my i wedle s??w organizator?w wysz?y ca?kiem zacne pari(jak mawiaj? amerykanie). Nam te? si? podoba?o, mimo, ?e nie uda?o si? zagra? urodzinowego 100lat. Za to polecia?o troch? nowo?ci, bo tych mamy zn?w kilka.
Nie nale?y zapomina? o kilku zowodowych fotach naszego kolegi Bejota. Zapowiada?o si?, ?e b?dziemy mieli zn?w nadwornego fotografa, ale ch?opak wyjecha? i teraz kibicuje Lechowi. To co zrobi? jest gdzie? tutaj
-- pan p. --