czwartek, 30 sierpnia 2012

Fuck you, we just came for your weather.

Kt??ra z nacji jest najsympatyczniejsza? Ka??dy ranking wskazuje inn??. Kt??r?? chcia??bym wsp????dzieli?? hotel na Corfu? Pytanie do???? retoryczne, jako ??e jest to pierwsza zamorska destynacja brytyjskiego turysty. Turysty, kt??ry zmienia oblicze tej niewielkiej greckiej wyspy. you alright? Z jednej strony dobrze. Wszyscy m??wi?? po angielsku, nie istnieje najmniejszy problem komunikacyjny, od stacji benzynowej po obs??ug?? hotelu. W hotelu mo??na skosztowa?? English breakfast, a wieczorem spr??bowa?? szcz????cia w bingo. Dla fan??w BritEn jest lepiej ni?? w Londynie. Ciep??o, s??onecznie i wsz??dzie wko??o RP. Ile Grecji w Korfu? Problem pojawia si?? gdy turysta pragnie do??wiadczy?? klimatu Grecji, czy te?? samej wyspy. Ze ??wiec?? szuka?? lokali organizuj??cych tradycyjne wieczory greckie, tu prym wiod?? wszelkiego rodzaju impersonifikacje ??yj??cych i nie, bardziej udane i mniej, gwiazd popu. Ca??e miasto Sidari przypomina bardziej Mielno ni?? greck?? nadmorsk?? osad??. Kupisz tu podr??bk?? louis vuitton, chi??skie materace wszelkiego rozmiaru, zjesz ryb?? i frytki z octem, wypijesz pajnta zamiast piwa. Id??c g??ow?? ulic?? nota bene Main Street, nasuwa si?? refleksja, ??e wszystko tu robione pod brytyjskiego turyst??. Imperialna dominacja. W XIX wieku Corfu na kilkadziesi??t lat obite zosta?? protektoratem Imperium Brytyjskiego. Dzi?? go??ym okiem wida?? spu??cizn?? imperialnej demokracji. Brytyjczycy wydaj?? si?? nie by?? zupe??nie zainteresowani tradycj?? Korfu. A ??e ka??d?? miejscowosci?? turystyczn?? rz??dz?? gusta tych??e, mamy oto przedziwn?? miejscowo???? Sidari. Grecy wyzbyli si?? prawie zupe??nie greckiego charakteru, robi??c wszystko, aby turysta poczu?? si?? jak w domu. Zatem musi obejrze?? mecz na du??ym ekranie, z amstelem w r??ku. Bro?? bo??e, jakie?? lokalne wynalazki. Do tego ma??e opakowanie pringels??w. Z dum?? za??o??y koszulk?? Liverpoolu i od??piewa You'll never walk alone. W hotelu wzgardzi wszystkim co nie smakuje jak w domu. Zamiast pla??y wybierze hotelowy basen, ??eby si?? nie zm??czy??. A gdzie tu miejsce dla nas? Zdecydowanie jest to nieco przerysowany obrazek, ale pierwsze zderzenie z Korfu, nastraja do takiego pogl??du na spraw??. Aby zatem odnale???? tradycje na wyspie trzeba zapu??ci?? si?? dalej od wody, po fatalnych drogach tam, gdzie nikomu nie przyjdzie do g??owy si?? podr????owa??, bo i po co? Tam, kr??ta, fatalnie utrzymana droga, zaprowadzi nas do knajpy gdzie siedz?? sami Grecy a z g??o??nik??w brz??knie bazuka. Szef, b??d??cy jednocze??nie kelnerem, do???? s??abo m??wi??cy po angielsku, poda najlepsz?? grillowan?? fet?? na ??wiecie. I takie Korfu warto zobaczy??.

wtorek, 25 stycznia 2011

social network

Obejrza??em niedawno social network i wzi????o mnie na przemy??lenia, ??e co?? jest jednak niesamowitego w tym banalnie prostym pomy??le. Sam ??api?? si?? na tym, ??e sp??dzam tam za du??o czasu, wi??c od pewnego czasu usuwam komentarze uzale??nionych, kt??rzy informuj?? ca???? spo??eczno???? znajomych o swoich dziennych rutynach. Towarzystwo zatem mocno przetrzebione, a jednak zagl??dam tam nadal. Ostatnio dwie rzeczy rzuci??y mi si?? w oczy. S?? takie pary, co zdaje si?? rozmawiaj?? ze sob?? poprzez lubi?? to, albo komentarze. Ciekawe o czy rozmawiaj?? w realu?
To lans jest, pytam? Wygoda? Nie wiem, kiedy?? wstawia??em sekretne anagramy dla mojej dziewczyny na gg, mo??e to w sumie to samo, tylko bardziej z duchem czasu.
No i ostatnia rzecz, ostatnio zmar?? przyjaciel FBC, pojawi?? si?? o tym komunikat oraz zaproszenie na spotkanie po??wi??cone jego pami??ci. Jedna osoba lubi to... jako?? to dziwnie wygl??da??o.
600 milion??w ludiz na konto na fejsie, ile pozytywnych rzeczy mo??na by??oby zrobi?? z takim potencja??em w zamian za czytanie pierd???? o tym co ostatnio zjedli znajomi.

czwartek, 7 pa??dziernika 2010

annalisa - Zdrada (by Michal)

Jak jiloo nie da rady, to na 20lecie, mamy wokala.
Psze Pa??stwo, oto Micha??, syn Arka. Szacun!

wtorek, 28 wrze??nia 2010

the onlookers

W trakcie kr??cenia zdj???? pojawili si?? przypadkowi obserwatorzy, kt??rzy gromkimi brawami dopingowali nas, aby by?? ogie??. No i na pami??tk?? strzelilismy sobie foty. Dzi??ki ch??opaki!!!

zdj??cia z kr??cenia video do MOL

 
Posted by Picasa

??roda, 28 lipca 2010


Lubi?? lata??. Jest co?? bardzo fajnego w czekaniu na samolot, w tej atmosferze w poczekalni.
Lubi?? nowe lotniska, kt??re maj?? darmowy net. Mi??o, kiedy mo??na si?? napi?? karmelowego frappucino. No niestety, nie wsz??dzie jest tak dobrze. Tegal ma tylko po??ow?? tego. Niby jest Starbucks, ale darmowej sieci nie u??wiadczysz.. Co za wiocha. Co wi??cej, ka???? sobie p??aci?? 5 euras??w za p????godziny. Rozumiem kafejk?? na lotnisku, ale ??eby za net p??aci??? Tak wi??c siedz?? i delektuj?? si?? kaw??- sukces po??owiczny. No i klimat ju?? nie ten, bo czekam na busa, a nie na samolot. Czekanie na samolot to co innego. Cz??owiek czuje si?? obywatelem ??wiata. No a jak masz jeszcze kart?? pok??adow?? zrzucon?? na kom??rk?? to ju?? w og??le. Wa??ne, ??eby lotnisko mia??o te?? ??wiatowy klimat. Co by nie m??wi?? o holendrach, to Schiphol robi wra??enie. Wygodne kanapki, wifi i frappucino. Bardziej wybredni mog?? si?? uraczy?? heinekenem. No i obs??uga m??wi dobrze po angielsku. Tegel, to takie troch?? wi??ksze Ok??cie. Ma??o tu kosmopolityki i wygodnych foteli.

Racj?? ma te?? pan od Samotno??ci w sieci, pisz??c o tych ludzkich serdeczno??ciach. Prawda to.
Ludzie s?? jacy?? inni zanim wzbij?? si?? w powietrze. Potem te??, jakby pobyt w przestworzach ??agodzi?? obyczaje. A to gratka dla obserwatora spo??ecznego. Patrze?? na podr????nych i zgadywa?? dok??d czy sk??d lec??. Ani si?? obejrzysz, a czas i???? do bramki.

??roda, 16 czerwca 2010

dawno nas nie by??o, ale potrzebny by?? impuls

W??a??nie wszed??em na naszego majspajca, a tam info, ??e konkurs na koncert w stodole jako after party po Wielkiej 4, wygra?? zesp???? Terminal. Jestem fanem muzyki od ??wierk wieku, wi??c klikam, bo nazw?? widz?? po raz pierwszy. Odpalam pierwszy numer i blink 182. No ok, ??ycie. Czytam opis kapeli i co?? mi nie pasi. M??j nauczycielski nos popowiada mi something reeks Panowie, muzycznie wykszta??ceni, z do??wiadczenie w wielu projektach.
No i wtedy odtwarzacz ms przeskakuje do drugiegu numeru, no i zaczynam si?? gotowa??.
Bo to jest afromental jaki??. W????czam teledysk, a tam wypicowany wokal jedzie w teatrze w teledysku za grube miliony. I nagle jest. Eureka. Zagotowa??em si??. Moja polska ???????? wrze. Przecie?? to ziomek z Just 5. No i jad?? Adamem Miauczy??skim, ??e a?? Karola przychodzi spyta?? co si?? sta??o. Sprawdzam w wikipedia dla pewno??ci. Ten sam. I nie mog?? opanowa?? dr??enia r??k.
Nie wiem, czy to b??l czy nerw. Chyba jedno i drugie po trochu. Czuj?? si?? oszukany, tym ca??ym konkursem. Przegrali??my ju?? nie raz i wiem, ??e z decyzj?? jury nie ma dyskusji, bo o czym tu dyskutowa??? Kto najlepiej gra na wie??le? No ale ale ch??opaki akurat wydali p??yt??, zrobili dobrego klipa, byli w teleexpressie i nagle bach! nie mieli konkurencji No podejrzane to. No i ten drugi motyw, kt??ry boli jeszcze bardziej, czy szanowna komisja ma poj??cia do czego nawi??zuje w ca??ej oprawie konkursu? Co powiedzia??by Kerry King, gdyby wpad?? na after party do stodo??y? Przecie?? to jest ??enada.
Karola m??wi, ??ebym to ola??. No i pewnie powinienem, bo mam du??o pracy na jutro, ale nie potrafi??. Po polsku si?? zagotowa??em i nie mog?? odpu??ci??, dop??ki gdzie?? tego nie opublikuje.
Bo to ju?? nawet nie chodzi o konkurs, sam zesp????, ale o mnie jako fana muzyki.
Bo co bym ja powiedzia??, wchodz??c do klubu stodo??a. Czy komisja naprawd?? s??dzi, ??e fani thrash metalu, to kupi??? Czy naprawd?? polski konsument jest ju?? takim debilem, ??e mo??na mu wcisn???? farbowanego ziom z just 5 i powiedzie??, ??e tak si?? teraz gra metal? No i jeszcze jedna kwestia. Z tego co widzia??em, zg??osi??o si?? naprawd?? du??o zespo????w. W??r??d nich pewnie wiele m??odych, kt??re jak to zwykle bywa, wierz?? we w??asne nuty, licz?? na zwyci??stwo. Czy taki werdykt nie jest przypadkiem ??rodkowym palcem, na kt??rym napisano zdechniesz w tym gara??u, bez uk??adu. Czy to p????niej nie generuje sytuacji typu Szczecin Rock Festiwal, gdzie kapele musia??y w sumie zap??aci?? za granie o 15 (s??ynny konkurs w kt??rym radio zgarn????o oko??o 20k z sms??w na m??odych muzyk??w).

Ot???? ja si?? nie zgadzam na takie co??. I niemniejszym protestuj?? przeciwko traktowaniu mnie jak p????g????wka. Przeciwko traktowaniu muzyki w kategoriach nastawionych jedynie na profit.
Potrzeba nam mental-rewolucji jak m??wi LUC. Cieszy mnie, ??e s?? tacy arty??ci jak on. ??e mog??em go odnale????. A poleci?? mi go Zyga. Nie radio. Nie telewizja. No jeszcze w Polityce o nim czyta??em, ale to pismo nie muzyczne, wi??c w tej materii obiektywne nieco.


No i po z??o??liwo??ci jeszcze, mam nadzieje, ??e fani slayera licznie przyb??d?? do stodo??y i zweryfikuj?? werdykt jury.

poniedzia??ek, 13 lipca 2009

open'er w 3 Koronach...

W sobot?? podczas urodzin naszych przyjac???? Maria i Marchella odby?? si?? skromny koncercik w pubie 3 korony...:) atmosfera by??a typowo festynowa :) wyst??pili sami znajomi. Kto nie by?? niech ??a??uje..:P W poniedzia??ek za tydzie?? ANNALISA zaczyna rejestracj?? materia??u na now?? p??yt??, kt??ra uka??e si?? jesieni??... b??dzie du??o z??a ale i odrobina dobra...b??dziemy na bie????co informowa??... no to tyle...keep drumminnn....a....i jeszcze pozdro dla szeryfa z USA...(my man!!! :) )

pi??tek, 12 czerwca 2009

QUO VADIS w STUDIO ANALIZ...

Wczoraj w godzinach porannych zaczela si?? sesja nagraniowa w Studio Analiz. Rejestracj?? b??bn??w na now?? plyt?? zaczela grupa Quo Vadis... foto wkr??tce
keep drumminnn...:)

poniedzia??ek, 1 czerwca 2009

tak si?? bawi StolycaTerror live in Warsaw, Poland @ Progresja, 30 May 2009 from Polygraph Productions on Vimeo.

Pewnie nie trudno b??dzie rozpozna?? znajom?? twarz/sylwetk??. Polecam zobaczy?? jakie zamieszanie si?? zrobi??o tak od 2.00, a ??lad po dupie basisty (2.30) mam do dzi?? na twarzy ;)